IKÄLAKI vaatii voimavaroja lisää

Keskiviikko 6.4.2011


Ikälaki vaatisi merkittävät voimavaralisäykset

Koottu kuva

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema ikälaki lisäisi merkittävästi julkisia menoja. Laki antaisi 75 vuotta täyttäneille subjektiiviseen oikeuteen verrattavan oikeuden kotipalveluihin, asumispalveluihin, laitoshoitoon ja perhehoitoon. Kuntaliitto edellyttää, että lisämenojen kattamiseksi kunnille osoitetaan vastaava rahoitus lain täytäntöönpanoa varten.

Sivun sisältö

​Peruspalvelujen turvaamiseksi valtio on tukenut tilapäisesti kuntien taloutta. Uusien velvoitteiden säätämistä on hillitty. Uusien ja laajentuneiden tehtävien valtionosuus on nostettu vähintään puoleen kustannuksista.  Julkisen talouden vaje on kuitenkin yhä suurempi, vaikka toimintaa on tehostettu. Suurin yksittäinen kuntien menoja lisäävä tekijä on väestön ikääntymisestä johtuva palvelujen kysynnän kasvu.

Pyrkimykset vahvistaa vanhusten palveluja ovat sinänsä kannatettavia. Mahdollisen lain valmistelun yhteydessä tulee kustannusvaikutukset ja henkilöstötarpeet arvioida kattavasti. Valtion tulee lakia säätäessään samalla osoittaa sen toteuttamiseen tarvittavat määrärahat.

Kuntaliitto odottaa tulevalta hallitusohjelmalta selkeää linjausta valtion ja kuntien vastuista ja rahoitusosuuksista. Kuntataloudelle on asetettava kehys siten, että palvelujen laajuus ja rahoitus ovat pitkäjänteisesti ennakoitavissa, eikä kuntien vastuulla olevia tehtäviä laajenneta ilman niihin osoitettavaa rahoitusta.

Uusi terveydenhuoltolaki tulee voimaan toukokuun alusta, ja se koskee myös vanhusten terveyspalveluja. Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamista valmistellaan parhaillaan. Vanhusten sosiaalipalvelut ja hoiva tulisi sisällyttää osaksi uudistuvaa sosiaalihuoltolakia ja yleisiä sosiaalipalveluja. Ikäihmisten palveluja ja muita kuntien lakisääteisiä tehtäviä on aiheellista tarkastella kokonaisuutena ja tehtävät tulee mitoittaa yhteiskunnan käytettävissä olevien voimavarojen mukaan.

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini