VANHUSTENHOIDON LAATUSUOSITUKSET PORISSA

Sunnuntai 3.4.2011 - Reijo Mäkinen Porin KV pöytäkirja 89 §


PERUSTURVALAUTAKUNTA 16.2.2011:

 ”Vanhuspalveluiden johtajan ehdotus:

 Annetaan aloitteesta seuraavaa lausunto:

 Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan uusitun laatusuosituksen vuonna 2008. Keskeisille ikääntyneiden palveluille asetetaan suosituksessa valtakunnalliset määrälliset tavoitteet, joiden pohjalta kunnat ja yhteistoiminta-alueet asettavat tavoitteensa.

Valtakunnallinen suositus ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön vähimmäismääräksi on 0,5–0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden vuorokaudessa. Korkeampi vaihtoehto vähimmäismitoitukseksi (0,6) on suositeltava silloin, kun asiakkailla on vaikeita somaattisia tai käytösoireita tai kun hoitoympäristön koko ja/tai rakenteelliset puitteet aiheuttavat henkilökunnan lisätarpeita. Mikäli lääketieteellistä hoitoa vaativia asiakkaita on pitkäaikaishoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla, vähimmäismitoitus on 0,6–0,7 ja hyvä mitoitus 0,8 hoitotyöntekijää asiakasta kohden. On kuitenkin muistettava, että mitoituksen lähtökohtana ovat aina asiakkaat tarpeineen riippumatta siitä, minkä nimisessä yksikössä he ovat. Yhteistoiminta-alueen kunnissa henkilöstön mitoituksen laskutavat eivät ole ihan yhtenäiset. Mitoituksiin vaikuttavat hoitopaikkojen määrä ja asiakasmäärä, työntekijöiden koulutusrakenne sekä ammatillinen tehtäväjako, yksikön sijainti ja rakenne.

 Tämän hetken mitoitukset ovat seuraavat Porin perusturvan yksiköissä:

 

Tehostettu palveluasuminen

Vanhainkodit

MRSA-osasto

Dementiaosastot

Pitkäaikaishoito

0,53 – 0,70

0,52 – 0,75

0,78

0,53- 0,63

0,64

 Kotihoitoon ei ole laadittu valtakunnallisia mitoitussuosituksia. Kotihoito sai viime vuonna kahdeksan uutta lähihoitajan tointa, jotka on täytetty. Viime vuonna kotihoidossa täytettiin yhteensä 24 tointa ja tällä hetkellä näyttöprosessissa on viisitoista tointa. Kotihoidossa muutetaan ammattirakennetta siten, että kaikki vapautuvat kotiavustajan tai kodinhoitajan toimet muutetaan lähihoitajan toimiksi. Lisäksi joitakin kodinhoitajan toimia esitetään muutettavaksi terveyden/ sairaanhoitajan toimeksi. Kotona hoidetaan yhä monisairaampia ikäihmisiä. Ammattirakenteen muutos mahdollistaisi sen, että myös iltaisin ja viikonloppuisin olisi saatavana sairaanhoitajan/terveyden-hoitajan palveluita kotihoidon asiakkaille.

Henkilökunnan riittävyyttä seurataan jatkuvasti ja tullaan ehdottamaan täytettäväksi kaikki vanhuspalveluista vapautuvat toimet, jotta saadaan turvattua henkilökunnan riittävyys ja asiakkaille laadukas ja hyvä vanhuus.

Tavoitteena tulisi olla, että henkilökunnan gerontologista ja geriatrista tietoutta saataisiin parannettua koulutuksella. Tärkeää olisi saada vanhuspalveluihin, erityisesti kotihoitopalveluihin, geriatrian erikoislääkäri tai geriatriaan perehtynyt yleislääketieteen erikoislääkäri tukemaan asiakkaiden kotona selviytymistä.

Tällä hetkellä Porin perusturvan vanhustenhoidon henkilöstö on valtakunnallisten suositusten mukainen. Erityisesti mitoitusta tulisi nostaa vanhainkotien intervalli- ja dementiayksiköissä huomioiden osastojen erityisluonne. Henkilöstörakennetta, henkilöstön ammattitaidon käyttämistä, siirtymistä ja sijoittamista kehitetään. Tärkeimpänä olisi saada kehitettyä vanhuspalveluiden imagoa houkuttelevaksi ja mielenkiintoiseksi työuraksi nuorille valmistuneille työntekijöille.

Lisätietojen antaja:             Vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula, perusturvakeskus,                                           puh. 044 701 4463

Täytäntöönpanot:               Kaupunginhallitus

PÄÄTÖS:   Perusturvalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.”

Keskustelun kuluessa valtuutettu Aki Nummelin jätti seuraavan toivomusponnen:

”Vanhainkotien ja vanhusten palvelutalojen tukipalvelut tulee järjestää ja resursoida siten, ettei niiden toteutus jää kuormittamaan hoitajia.”

Valtuutettu Martti Lundén jätti seuraavan toivomusponnen:

”Valtuusto päätti budjettikokouksessaan joulukuussa, että avopainotteisuuden on toimittava ennen laitospaikkojen vähentämistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto poisti budjettiehdotuksesta sen, että laitospaikkoja vähennetään prosentilla. Tämän tahtotilan valossa on erikoista, että perusturvassa toimitaan virkamiestasolla toiseen suuntaan, vaikka kotihoidon toimintaedellytykset eivät ole parantuneet.

Esitän toivomuspontena, että kotihoidon toimintaedellytykset laitetaan kuntoon ja tehdyistä parannustoimista tuodaan valtuustolle selvitys ennen kuin laitospaikkoja vähennetään lisää.”


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini